ZIN

referencia

ZIN KOVO

Kovovýroba Hronský Beňadik

Klient

Spoločnosť ZIN poskytuje kompletný systém ochrany pred bleskom. Práve spotreba energií je pre zákazníka kritická, nakoľko tvorí podstatnú časť jeho prevádzkových nákladov.

Riešenie

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií aj v optimalizácii výrobných a nevýrobných procesov.


HYZA

referencia

HYZA Topoľčany

Stabilný líder na slovenskom trhu s hydinou a hydinovými výrobkami

Klient

Spoločnosť HYZA a.s. má v súčasnej dobe dominantné postavenie
na trhu v hydinárskom priemysle SR. Zastrešuje 30% trhu a je najväčším
a najvýznamnejším podnikom hydinárskeho priemyslu na našom území.

Riešenie

Naše riešenie je navrhnuté tak, aby dokázalo návratnosť investícií za menej ako dva roky, bonusom navyše je aj splnenie právnych požiadaviek EÚ. Zákazníkovi sme poskytli prístupný grafický prehľad spotreby elektriny, vody a plynu v reálnom čase, ako aj prevádzkové veličiny výrobných strojov. Výsledkom bolo nastavenie systému automatického upozorňovania a riadenia spotreby v chladiacich tuneloch pri dodržaní maximálnej kapacity v 15-minútovom intervale. Vývoj nových príležitostí každý mesiac bol rozhodujúci pre znásobenie výhod a získanie ešte väčšej dôvery. Dokázali
sme prekonať očakávania v oblasti úspor nákladov na energiu.


PPKK distribúcia, s.r.o.

referencia

PPKK distribúcia, s.r.o.

Miestna distribučná sústava na južnom Slovensku

Klient

Miestna distribučná sústava (MDS), ktorá distribuuje elektrinu a plyn odberateľom
v Priemyselnom Parku Kostolné Kračany. Ročne sústavou pretečie viac ako 20 000
megawatthodín plynu a viac než 12 000 megawatthodín elektriny. Tieto energie MDS
poskytuje 11 odberateľom, ku ktorým v roku 2023 pribúdajú 2 nové odbery o celkovej
plánovanej spotrebe viac ako 12 000 megawatthodín energií ročne.

Riešenie

Pre klienta, ktorý chcel MDS prevádzkovať, sme vybavili všetky povolenia od Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Vypracovali sme Technické podmienky distribúcie,
Prevádzkové poriadky, cenové návrhy a zmluvy s pripojenými odberateľmi. Vytvorili sme
web, zazmluvnili všetkých nájomcov/vlastníkov nehnuteľností v priemyselnom parku,
a vymysleli sme systém energetického dispečingu, monitorujúci spotreby, kapacity,
jalovú dodávku, dodržiavanie účinníka a prietoky plynu, ktorý sme aj implementovali.
K nemu sme pridali fakturačný systém a systém odovzdávania dát do OKTE a do
nadradených distribučných sústav. MDS sme potom komplexne riadili a jej úplne
funkčnú prevádzku odovzdali klientovi v apríli 2023.